Lumière Galaxia, 1969
, 1928

Lumière Galaxia, 1969