Correspondence Black Yellow, 1963

SMITH Leon Polk

United States , 1906-1996

Correspondence Black Yellow, 1963