SMITH Leon Polk

Correspondence Black Yellow, 1963