Cheyt-Stri-Ton,1971-1973
, 1906

Cheyt-Stri-Ton,1971-1973